ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

Наставник je главни актер свих школских реформи, које захтевају преорјентацију образовних активности на нове педагошке вредности, што захтева побољшање његове професионалних вештина  и формирање истраживачке културе.

Савремена школа захтева од наставника креативно коришћење савремених метода и технологија образовања, владање методама психолошке и образовне процене, осмишљавање  педагошких процеса у пракси са прецизним предвиђањем исхода. Формирање професинализма је друштвена и јавна потреба која има приоритет. Главни циљ образовања није само стећи одређена знања и  формирати вештине, већ и формирати личну, социјалну и  професионалну надлежност која подразумева способност самосталног стицања знања кроз самостално прикупљање и анализу информација и њихово ефикасно коришћење у раду у животу уопште. Квалитет исхода рада једног учитеља зависи од његове способности да усваја нове технологије рада, да организује наставни процес користећи на прави начин иновативне поступке у свом раду. У том процесу напредовања и усавршавања наставника важну улогу игра ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА. Креирање професионалног портфолија је један од најважнијих корака за праћење развоја професионалних способности наставника, али не само њега већ свих учесника у васпитно-образовном процесу, а оно што представља новину јесте формирање портфолија образовне установе. Заправо, ради се на томе да се професионални портфолио, због свог значаја, уведе у све друштвене делатности.

Шта је портфолио наставника?

«Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних  материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» (Биљана Лајовић, ЗУОВ)

Портфолио се састоји:

 • Радна биографија (име, телефон,образовање, знање језика…)
 • ЛЛПР (лични план професионалног развоја) – дефинисање активности које ће наставник остварити у наступајућем периоду у циљу личног развоја;
 • Извештај – показује које активности је наставник реализовао и на који начин је применио новостечена знања;
 • Лична професионална орјентација (филозофија) – како подучавам, који је доминантан стил рада, најчешћи облици рада, зашто радим баш на тај начин, које циљеве постављам, које методе најчешће користим, како се то што радим одражава на децу, рефлексија на сопствене компетенције (Важно је напоменути да се професионална орјентација непрестано развија и мења);
 • Самопроцена ефекара рада коју врши сам наставник;
 • Спољна процена ефеката рада коју врше директор, стручне службе, надзорници…;
 • Прилози – збирка најбољих радова наставника (када бира радове за портфолио наставнику морају бити јасни разлози због којих неки рад укључује у свој портфолио), радова који доказује да је у настави применио оно што је научио на семинару;

Дакле, у портфолио наставник уноси постигнуте резултате у различитим активностима: образовним, креативним, истраживачким

Врсте портфолија:

 • Електронски портфолио је збир фасцикли на рачунару у које се одлажу радови, самовредновање, повратне информације и друго у дигиталној форми. Све о електронском портфолију имате на следећим адресама:

http://jugoslava.wordpress.com/tag/e-portfolio/

http://jugoslava.wordpress.com/2010/08/12/

http://onlineobuka.wordpress.com/ict-u-nastavi/e-portfolio/

https://skydrive.live.com/view.aspx

(Е- портфолио можете водити и у PowerPointu уколико вам тако више одговара)

 • Папирнати (Paper based portfolio) портфолији су везани за фасцикле као физички оквир у који се радови одлажу. Фасцикле се могу  разврставати уз помоћ натписа или боја и величина или на други начин. За папирни портфолио можете користити следеће моделе:

Модел портфолија учитеља 1.

Шаблон портфолија – једноставан

Зашто нам је потребан портфолио?

 • Помоћу њега чувамо и пратимо најважније резултате свог рада;
 • Приказујемо шта знамо  да урадимо, односно како радимо;
 • Пратимо, акумулирамо, организујемо и анализирамо свој рад…
 • Пратимо развој личних компетенција, своје напредовање…
 • Информишемо заинтересоване о резултатима свог рада: директора, надзорнике, колеге … шта и како радимо /своје компетенције
 • Чувамо најважније примере из своје праксе(оне за које мислимо да су посебно важни и вредни презентације)
 • Вршимо евалуацију;
 • Планирамо своје стручно усавршавање и напредовање у звања;

Дакле, портфолио наставникасе посматра, не само као алтернативни облик  процене његове ефикасности и професионализма, већ и као механизам самообразовања, самоспознаје и самоактуелизације личности наставника. Састав портфолија зависи од конкретних задатака које је наставник ставио испред себе и садржи документа релевентна за његову каријеру.

 IMG_5784

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О СТАВОВИМА УЧЕНИКА ПРЕМА ПОРТФОЛИЈУ КАО СРЕДСТВУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛИЧНОГ НАПРЕДОВАЊА

Oсновни циљ овог истраживања је био  утврђивање ставова ученика према портфолију као средству за  праћење личног напредовања и развоја.

Резултати истраживања

 

Ученици о портфолију:Picture3Picture1Picture2Picture6Picture5Picture4Picture9Picture7Picture8Picture12Picture10Picture11Picture15

Picture26Picture13Picture16Picture17Picture18Picture14Picture19Picture20Picture22Picture23Picture24Picture21Picture25

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Професионални развој наставника представља континуиран процес стицања, проширивања и продубљивања знања и вештина које су релевантне за подизање квалитета наставе. Он се до сада одвијао кроз организоване семинаре који су се нудили ван образовне установе у којој наставник ради. Недостатак овог начина усавршавања јесте праћење и подршка наставника у примени након повратка у школу од стране организатора и реализатора обуке. Без заједничког деловања свих чинилаца укључених у процес професионалног развоја наставника промене неће заживети и постати део свакодневног рада наставника. У том контексту, данас се настоји да школе и њихове управе преузму одговорност за увођење промена у праксу, јер неразумевање и неприхватање промена у самој школи често доприноси да и појединци који разумеју промене и желе да их примене у својој пракси – одустану.
Професионални развој наставника је дугорочан процес који се великим делом одвија у самој образовној установи у којој наставник ради по моделу сарадничког учења који препознајемо као веома користан, али још увек се ради на његовом развоју. У поређењу са обуком која се одвија ван школе и чије организовање зависи од других (директора, центра за СУ, Школске управе…) професионални развој на нивоу школе представља континуирани процес које планира сам наставник и који обухвата различите активности које се реализују у школи у којој ради (или у другим школама са којима школа у којој ради сарађује). Овакав начин стручног усавршавања омогућава наставницима стицање различитих вештина и компентеција, при чему наставници једне школе имају потпуну контролу планирања, припреме и реализације активности. На тај начин се обезбеђује квалитетна и успешна сарадња између наставника, директора и стручних служби. Основа на којој почива овакав облик стручног усавршавања јесте да наставници уче једни од других, што подразумева тимски рад који даје могућност сарадње, стварања, и размене идеја, што ће омогућити већу ефикасност сваког појединца. Кроз тимски рад наставници развијају нове успешније приступе учењу, али богате своје знање, развијају мишљење и формирају нове савремене погледе. Погодност професионалног развоја на нивоу школе је што чини видљивим свако ангажовање наставника на личном професионалном развоју. Све што чини на свом професионалном развоју и усавршавању наставник мора и доказати, а докази се чувају у Професионалном портолију наставника.
За сваког наставника је веома важно да сачува доказе о сатима које потрошио на лични професионални развој на једном месту, као и примере добре праксе и друге доказе које сматра релевантним.
дијаграм
Шема повезаност и међузависност подсистема (семинари, конференције и саветовања, ПРНШ –професуонални развој наставника на нивоу школе, естерно вредновање и виша звања)

Процена успешности рада наставника је процес током ког се периодично процењује радна успешност наставника, односно то је процес чији резултати показују колико је наставник био успешан у свом послу. Да би наставник био успешан у свом послу он осим што мора да поседује знања и вештине, мора бити и мотивисан и мора му бити потпуно јасно шта се од њега очекује, како би могао испунити та очекивања. Процену успешности рада наставника прво мора да изврши сам наставник (самопроцењивање), а затим екстерну процену врше други директор, стручна служба, Школска управа…). Ова процена је од великог значаја за позитиван професионални став и развој компентенција наставника, али је неопходна и подршка управе школе и стручне службе. На овај начин се постиже јачање континуираног професионалног развоја наставника, ефикасан и јасан начин напредовања у виша звања, ствара се основа за награђивање према раду, затим се постављају заједнички стандарди, јача се сарадња између школа, а наставника више не процењују само други, већ он постаје сарадник у том процесу што ће утицати на побољшање квалитета његовог рада.
Вршећи самопроцену свога рада наставник ће имати јасну слику о свом раду, знаће где се налази у односу на претходни период, које су његове јаке стране, а које слабе, у ком правцу треба да се развија како би побољшао квалитет свог рада, ефикасније планирање професионалног развоја у наредном периоду. Вршећи процену рада наставника у сарадњи са наставником стручне службе ће идентификовати и охрабрити примере добре праксе и тачно ће знати коју врсту подршке треба да пруже сваком наставнику у усвајању одговарајућих вештина, знања и искустава која ће им омогућити даљи развој и безболно укључивање у промене које се уводе у образовању. А на основу свега овога директор ће лакше одредити потребе школе у целини, такође, ове информације му могу користити и у изради развојног плана.
Упркос свему наведеном уочавамо недовољну информисаност наставника о дешавањима на пољу стварања могућности за професионални развој. Мада, у школама у којима су управе и тимови за професионални развој ангажованији на овом пољу, наставници имају више информација и чешће се укључују у активности професионалног развоја и у школи и ван ње. Професионални развој појединца не можемо свести на повремене семинаре и професионална окупљања. То је дугорочан процес током којег се кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност развијају, и унапређују знања, вештине и способности појединца. Наставник постаје практичар који промишља и у складу са својим потребама поставља циљеве свог професионалног развоја. Ако желимо да наставници успешно помажу и подржавају процес учења ученика, неопходно је стварање услова за прихватање системских промена у процесу стручног усавршавања наставника и њихову успешну примену.

Коришћена литература:

Click to access PesikanEtAl.pdf

Click to access RadaKaranac.pdf

ШКОЛА КОЈА УЧИ- Модел хоризонталног учења у ОШ“Душан Даниловић“ Радљево, Београд, март 2012. године (PowerPoint)

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012) сачињен је
ДОКУМЕНТ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ЗА 2012/2013.

Click to access Dokument%20o%20vrednovanju%20stalnog%20strucnog%20usavrsavanja%20u%20ustanovi.pdf

А много више о овој теми имате на Био-блогу:
http://bioloskiblog.wordpress.com/2012/09/24/44-

images

РАДИОНИЦА „МОЈ ПОРТФОЛИО“

У суботу 29. децембра 2012. године у просторијама ЦСУ Крагујевац, на Машинском факултету у Крагујевцу, одржана је презентација приручника „Мој портфолио“ (за ученике млађих разреда основне школе) и „Мој портфолио“ (за децу предшколског узраста), аутора: Љиљане Павловић и Даниеле Вранић.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

У теорији и пракси организовањем активности за побољшање квалитета образовања и васпитања јављају се ситуације које се одликују одређеним противуречностима: између потребе да се личност ученика гради према моделима васпитно-образовног процеса, обезбеђивања квалитета образовања и недостатка квалитетне евалуације резултата образовања.

Актуелност овог пројекта произилази из озбиљних недостатака традиционалног система оцењивања: несигурност, ограниченост, игнорисање психо-физичких особина детета… Традиционални начин оцењивања не подстиче анализу, самосвест, развој креативних и лидерских способности ученика. Нова техника процене која доприноси подизању квалитета образовања, подстиче лични раст и развој је техника портфолија. Њен главни циљ  је акумулација, организација рада и постигнућа ученика од предшколског периода па све до завршетка школовања. Ово издање ће помоћи деци предшколског узраста и ученицима млађих разреда основне школе да на лак и једноставан начин воде свој портфолио, а учитељи ће добити могућност да  направе индивидуалне профиле својих уиченика и да да на лак и једноставан начин прате напредовање својих ученика.

На представљању овог занимљивог издања учествовало је  70 учитеља и васпитача.