УЧИТЕЉСКА СВЕСКА – ЗА ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ускоро из штампе излази Учитељска свека   која   ће  учитељу  омогућити  праћење постигнућа и  напредовања   ученика  у  току једне школске године. У скаду  са  Правилником  о  оцењивању  ученика, омогућава  учитељу  формативно и сумативно  оцењивање.  Уписивањем  података  преузетих  из портфолија ученика добијате профил сваког ученика (карактерне особине, однос према породици,школи учитељу,  друговима,  како  учи,  како се  изражава,  како  памти , како  се суочава са проблемима…), а истовремено добијате и профил целог одељења. Тачно ћете знати које   технике   учења   ученици   примењују,   како   памте,   који   облик изражавања преферирају па ћете  у  складу са тим  организовати своју  наставу. Остављен   је   и простор    за    бележење    остварености    стандарда     и    простор    за     повратну информацију   и    препоруку   за   даље   напредовање  ученика.  Учитељска  свеска истовремено  представља  и  портфолио  одељења,  јер   осим  наведеног  садржи и протокол   посматрања   моралног    развоја   ученика,   социјалну   карту   одељења, евалуацију васпитно-образовног рада.Коришћењем овог  приручника нећете  губити  време на  уношење   истих   података  више пута,    или   листање   свеске   да   пронађете  неког ученика,  све  је  потпуно прегледно, а  имена  ученика  се уписују само   једном.  

Садржај Учитељске свеске:

·  Иницијални и критеријумски тестови

·  Особине ученика

·  Однос ученика према учењу и раду

·  Протокол моралног развоја ученика

·  Социјална карта одељења

·  Рефлексија васпитно убразовног рада у току школске године

·  Календар рада за планирање активности

·  Распоред часова

·  Евиденција уплата

·  Белешке

 

Untitled111