НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА „МОЈ ПОРТФОЛИО“ – ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

Ново издање приручника   „МОЈ ПОРТФОЛИО“ –   за ученике млађих разреда основне школе је измењено и допуњено издање чији је циљ да ученици добију модел који ће им помоћи да самостално прате и оцењују своје напредовање и развој. „МОЈ ПОРТФОЛИО“ ће представљати збирку свих успеха ученика у учењу, спорту и раду уопште. Овај приручник ће помоћи ученицима да размисле о својим искуствима у школи и ван ње и да им дају смисао. Он  је пројектован тако да помогне ученику да сам буде главни покретач личног успеха, подстаћи ће га на постављање реалних циљева и мотивисаће га да те циљеве оствари. Састоји се од пет целина које се попуњавају током периода од првог до четвртог разреда. Црвеном бојом је уоквирен општи део који ученик  попуњава постепено (у сваком разреду по нешто). Не треба журити да се попуни тај део, треба добро размислити и попунити га када ученик буде потпуно сигуран у оно што жели да напише или нацрта на тим странама.

Остале боје су подељене по разредима:

Зелена – први разред

Жута – други разред

Плава – Трећи разред

Наранџаста – четврти разред

Својим садржајима портфолио ће подстаћи ученике на поштовање правила, на размишљање о својим особинама, поступцина, циљевима…Подстаћи ће родитеље да размисле о о жељама и потребама свога детета и на већу сарадњу са његовим учитељима. Учитељима ће дати комплетну „слику“ сваког ученика што ће му помоћи да лакше уочи проблеме својих ученика и да  им на време помогне у решавању тих проблема.

Уз приручник «Мој портфолио» ученик ће  чувати своје изабране  радове (цртеже, писмене радове, фотографије,истраживања, процене,  снимке представа на ЦД-у, дипломе, похвале…), заправо све радове на које си поносан и који показују да си остварио напредак у у односу на претходни период. На страници «Садржај прилога» ученик ће укратко образложити зашто бира рад који ће чувати у портфолију. Радећи на свом порфолију ученик ће научити да воли своје обавезе, а не да их се плаши. Научиће да поставља циљеве, планира своје активности и вреднује своје резултате. Портфолио ће попуњавати  добровољно, зато треба пажљиво да прати и да се радује сваком свом успеху. Своје добре резултате треба редовно да  прикупља сам, али не треба да се  стиди да од одраслих потражи помоћ када му је потребна. Пажљивим и одговорним радом на свом портфолију ученик заузми одговоран став према себи и свом успеху.

 

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРИПРЕМЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

22Backup_of_Graphic1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за ЧОС – 1. полугодиште

Припреме за час одељењског старешине – четврти разред

План учења – за 9. час

Учим лако, јер знам како – за 9. час

Није тешко бити фин -за 10. час

Коришћена литература:

1.    Материјал са семинара: Водич за часодељењскогстарешине(Збирка сценарија за ЧОС 1,2,3,4,5)

2.    Немој ми се ругати – Приручник за наставнике од 2. До 5. Разреда,Projekt operacije „Poštovanje“ koji su zamislili i izradili Peter Yarrow Productions i Educators for Social Responsibility („Odgojitelji za društvenu odgovornost“), Direktori projekta:  Peter Yarrow i Flora Lazar , Napisala: Laura Parker Roerden

                      Viši savjetnik za sadržaj:  Linda Lantieri 

3.    Методе активно орјентисане наставе, Крагујевац, 2011

4.    Приручник за наставнике, EU VET program, 2006.

5.    http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=117&Itemid=108

 

НОВА УЧИТЕЉСКА СВЕСКА

 

Наша обавеза „јесте редовно проверавање постигнућа“(члан 3. Правилник о оцењивању ученика у ОШ), и иако смо то радили и пре усвајања овог правилника  требало је смислити нешто ново, јер наше свеске у којима смо водили белешке нису биле довољне.. Осмишљавали смо и осмишљавамо нове листе, а пошто предајемо седам предмета, те наше белешке су имале и по 5-6 страна за сваког ученика. Све је то добро, чак одлично, али није функционално. Ученик одговара усмено, дали сте оцену и треба да је упишете у листу коју сте сачинили. Прво у гомили листа треба пронаћи ученика, затим излистати и пронаћи предмет и област коју сте оцењивали, онда упишете оцену, док драгоцено време тече. Права агонија настане када уписујете оцене са писмених вежби, ако их уписујете на часу изгубите добар део часа. То је један од разлога настанка Учитељске свеске. она  ће  омогућити да се  на једноставан и ефикасан начин прате постигнућа и напредовање ученика.

У овој школској години имамо две учитељске свеске:

1. Учитељска свеска за праћење напредовања ученика првог разреда основне школе  је урађена по истом принципу као свеска за други трећи или четврти разред,  само је начин оцењивања другачији. У свесци је остављен простор  за уписивање података које добијете првим испитивањима познавања слова, читања  и писања. наш предлог је да резултате тог првог испитивања упишете црвеном бојом, а све остало плавом.

Сваки наставни  предмет има своју страну  за прво и друго полугодиште, препоруку и закључну оцену. Остављен је простор за уписивање процента остварености на писменим вежбама, простор за оцењивање труда ученика, а све   то ће вам омогућити да лакше напишете закључну оцену.

Naslovna resenja

2. Учитељска свеска за праћење постигнућа инапредовања ученика другог, трећег и четвртог разреда основне школе

РЕКЛАМА1

Имена ученика се пишу са леве и десне стране продужетка на корицама. На левим – парним странама пратите ученике чија сте имена уписали на левој страни, на десним – непарним странама пратите ученике чија сте имена уписали на десној страни.

свескаОцене уписујете у две боје: црвеном – писмене провере, а плавом усмене провере. код сваког ученика је остављен и простор за белешку или препоруку.

Оно што је у овој свесци другачије у односу на претходно  издање је да смо одвојили прво и друго полугодиште и додали смо страницу на којо ће се оцењивати труд ученика.

Наш главни циљ приликом осмишљавања Учитељске свеске јесте једноставан  начин праћења постигнућа и напредовања ученика, који нам неће одузимати време на часу. Учитељска свеска садржи све оно што Правилник о оцењивању налаже и нешто мало више: календар рада за планирање писмених вежби и других активности, листе за праћење односа ученика према учењу, и раду, протокл посматрања понашања и моралних квалитета ученика, домаћи задаци, додатна, допунска, иницијални и критеријумски тестови….  Када у свеску унесете све податке  имаћете портфолио свог одељења. Оно што је најважније да у свесци имате све дато прегледно, нема листања свеске и тражења имена ученика, не треба писати области јер је све написано, дакле само упишете оцену.

IMG_7740

Рефлексија васпитно-образовног рада

IMG_7739

Календар рада за планирање активности

IMG_7737

Оцене ученика по предметим

IMG_7734

Оцене ученика

  

 

УЧИТЕЉСКА СВЕСКА – ЗА ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ускоро из штампе излази Учитељска свека   која   ће  учитељу  омогућити  праћење постигнућа и  напредовања   ученика  у  току једне школске године. У скаду  са  Правилником  о  оцењивању  ученика, омогућава  учитељу  формативно и сумативно  оцењивање.  Уписивањем  података  преузетих  из портфолија ученика добијате профил сваког ученика (карактерне особине, однос према породици,школи учитељу,  друговима,  како  учи,  како се  изражава,  како  памти , како  се суочава са проблемима…), а истовремено добијате и профил целог одељења. Тачно ћете знати које   технике   учења   ученици   примењују,   како   памте,   који   облик изражавања преферирају па ћете  у  складу са тим  организовати своју  наставу. Остављен   је   и простор    за    бележење    остварености    стандарда     и    простор    за     повратну информацију   и    препоруку   за   даље   напредовање  ученика.  Учитељска  свеска истовремено  представља  и  портфолио  одељења,  јер   осим  наведеног  садржи и протокол   посматрања   моралног    развоја   ученика,   социјалну   карту   одељења, евалуацију васпитно-образовног рада.Коришћењем овог  приручника нећете  губити  време на  уношење   истих   података  више пута,    или   листање   свеске   да   пронађете  неког ученика,  све  је  потпуно прегледно, а  имена  ученика  се уписују само   једном.  

Садржај Учитељске свеске:

·  Иницијални и критеријумски тестови

·  Особине ученика

·  Однос ученика према учењу и раду

·  Протокол моралног развоја ученика

·  Социјална карта одељења

·  Рефлексија васпитно убразовног рада у току школске године

·  Календар рада за планирање активности

·  Распоред часова

·  Евиденција уплата

·  Белешке

 

Untitled111

ПОРТФОЛИО ОДЕЉЕЊА

Подизање квалитета и модернизација образовања захтева непрестано активно истраживање и рад на стварању нових ефикаснијих облика едукативног и васпитног рада, као и проналажење нових, прецизнијих техника процењивања достигнућа ученика који ће бити у складу са модерном технологијом образовања. Један од новијих, алтернативних видова процене постигнућа је портфолио. Проучавајући теоријске темеље портфолија, дошли смо сазнања о делотворности овог механизма. Портфолио је средство за дијагностиковање и метода оцењивања напретка и развоја ученика. Портфолио наставника и одељењског старешине је средство за дигностиковање педагошких метода и средство за процењивање професионализма наставника. Наставник је у обавези да изабере стратегије и тактике које су погодне за позитиван утицај на децу уз поштовање њихових индивидуалности и креативности. У том случају портфолио наставника и портфолио разредног старешине (одељења) ће бити фокусиран на планирање и методе дијагностиковања, као и на достигнућа и проблеме сваког појединачног ученика што је важан део праћења образовно-васпитног рада са са децом.
Стручњаци су на основу резултата проучавања искустава образовних институција, научне и методолошке анализе, психолошке и васпитно-образовне литературе идентификовали проблем као немогућност да се створи систематска процена квалитета образовања без адекватно дизајнираног модела процене у школи који ће обезбедити процес оцењивања квалитета образовања и васпитања. Тај модел процене је портфолио.
Савремено образовање поставља школу на место културног центра локалне заједнице, што значи да се са ученицима ради не само за време наставе, већ и после наставе кроз разне видове активности. Наставник је у обавези да вреднује како наставне, тако и ваннаставне активности кроз истраживања, анкете, тестове, кроз извештаје и портфолио ученика, наставника и одељењског старешине.
Иако се идеја о портфолију јавила давно, још 80-тих година прошлог века у нашој земљи она постаје све популарнија последњих година. Све већи број школа користи портфолио у својој пракси, али је проблем у томе, што се он најчешће схвата као збирка радова ученика или као алтернативни начин оцењивања ученичких постигнућа.
Да бисмо разумели технику портфолија, неопходно је да се схвати да постоје четири међусобно повезане компоненте:
Портфолио ученика + Портфолио наставника + Портфолио одељења + Портфолио школе као средство праћења образовно васпитног рада. O портфолију ученика и наставника смо већ говорили. Овде ћемо се бавити Портфолиом одељења или Портфолиом одељењског старешине.
Задатак портфолија одељења је подизање квалитета и ефикасности разредног старешине у стварању повољне психолошке и образовне средине за развој личности сваког ученика. Циљ портфолија је прикупљање информација о активностима ученика, као и промоција креативног развоја сваког ученика, што ће помоћи разредном старешини у праћењу и процењивању развоја ученика.
Задаци овог портфолија су:
• Комбиновање контроле са самоконтролом свих учесника образовног процеса
• Подршка одељењском старешини у у вршењу дужности одељењског старешине
• Стварање услова за спровођење активности са циљем формирања одговорне заједнице ученика
• Подршка одељењском старешини у превазилажењу потешкоћа на које наилази
• Стварање базе података о активности ученика једног одељења

Шаблон за  Одељењски портфолио:

ПОРТФОЛИО – 1.део

РОЂЕНДАНИ УЧЕНИКА – на овом делу портфолија пожељно је да раде сами ученици, наставник  даје упутства и усмерава. Овај део портфолија може бити доступан свима.

На другом делу Портфолија одељења ради одељењски старешина и може бити доступан колегама који предају у одељењу, стручним сарадницима и директору.

ПРИСУСТВО РОДИТЕЉА РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА

ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА

СОЦИЈАЛНА КАРТА ОДЕЉЕЊА

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

Пиортфолио образовне институције – треба да садржи низ докумената о образовно васпитној делатности школе на основу којих се може дати свеобухватна оцена васпитнообразовног процеса у школи. Праћење квалитета образовања у школи представља квалитативне и квантитативне показатеље квалитета образовања.
Шема праћења квалитета васпитања;
slika 1
Однос између компоненти тeхнике портфолио може бити приказан на следећи начин:
slika 2

Савремено образовање насттоји да створи јединствену педагошку стратегију и тактику организације рада о употреби и праћењу квалитета образовања кроз модел портфолио како би дошли до следећих резултата:
 Функционисање модела портфолио на свим нивоима образовања;
 Компететност наставника за систематску процену квалитета образовања по моделу портфолија;
Портфолио као начин процене није непознат нашој наставној пракси, али је недовољно заступљен. Тренутно је ово једна од најактуелнијих тема у нашем образовању и лагано почиње да се примењује у образовној пракси.
Коришћена литература:

Click to access 8-esempioirre-vda-usr-reggioemilia.pdf

Click to access Products%5CLIBRO_978-88-7946-632-5_N51_Il-portfolio-delle-competenze-per-la-scuola-secondaria-di-primo-grado%5CPdf%5CSFO_978-88-7946-632-5_Il-portfolio-delle-competenze-per-la-scuola-secondaria-di-primo-grado.pdf

ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

Наставник je главни актер свих школских реформи, које захтевају преорјентацију образовних активности на нове педагошке вредности, што захтева побољшање његове професионалних вештина  и формирање истраживачке културе.

Савремена школа захтева од наставника креативно коришћење савремених метода и технологија образовања, владање методама психолошке и образовне процене, осмишљавање  педагошких процеса у пракси са прецизним предвиђањем исхода. Формирање професинализма је друштвена и јавна потреба која има приоритет. Главни циљ образовања није само стећи одређена знања и  формирати вештине, већ и формирати личну, социјалну и  професионалну надлежност која подразумева способност самосталног стицања знања кроз самостално прикупљање и анализу информација и њихово ефикасно коришћење у раду у животу уопште. Квалитет исхода рада једног учитеља зависи од његове способности да усваја нове технологије рада, да организује наставни процес користећи на прави начин иновативне поступке у свом раду. У том процесу напредовања и усавршавања наставника важну улогу игра ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА. Креирање професионалног портфолија је један од најважнијих корака за праћење развоја професионалних способности наставника, али не само њега већ свих учесника у васпитно-образовном процесу, а оно што представља новину јесте формирање портфолија образовне установе. Заправо, ради се на томе да се професионални портфолио, због свог значаја, уведе у све друштвене делатности.

Шта је портфолио наставника?

«Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних  материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» (Биљана Лајовић, ЗУОВ)

Портфолио се састоји:

 • Радна биографија (име, телефон,образовање, знање језика…)
 • ЛЛПР (лични план професионалног развоја) – дефинисање активности које ће наставник остварити у наступајућем периоду у циљу личног развоја;
 • Извештај – показује које активности је наставник реализовао и на који начин је применио новостечена знања;
 • Лична професионална орјентација (филозофија) – како подучавам, који је доминантан стил рада, најчешћи облици рада, зашто радим баш на тај начин, које циљеве постављам, које методе најчешће користим, како се то што радим одражава на децу, рефлексија на сопствене компетенције (Важно је напоменути да се професионална орјентација непрестано развија и мења);
 • Самопроцена ефекара рада коју врши сам наставник;
 • Спољна процена ефеката рада коју врше директор, стручне службе, надзорници…;
 • Прилози – збирка најбољих радова наставника (када бира радове за портфолио наставнику морају бити јасни разлози због којих неки рад укључује у свој портфолио), радова који доказује да је у настави применио оно што је научио на семинару;

Дакле, у портфолио наставник уноси постигнуте резултате у различитим активностима: образовним, креативним, истраживачким

Врсте портфолија:

 • Електронски портфолио је збир фасцикли на рачунару у које се одлажу радови, самовредновање, повратне информације и друго у дигиталној форми. Све о електронском портфолију имате на следећим адресама:

http://jugoslava.wordpress.com/tag/e-portfolio/

http://jugoslava.wordpress.com/2010/08/12/

http://onlineobuka.wordpress.com/ict-u-nastavi/e-portfolio/

https://skydrive.live.com/view.aspx

(Е- портфолио можете водити и у PowerPointu уколико вам тако више одговара)

 • Папирнати (Paper based portfolio) портфолији су везани за фасцикле као физички оквир у који се радови одлажу. Фасцикле се могу  разврставати уз помоћ натписа или боја и величина или на други начин. За папирни портфолио можете користити следеће моделе:

Модел портфолија учитеља 1.

Шаблон портфолија – једноставан

Зашто нам је потребан портфолио?

 • Помоћу њега чувамо и пратимо најважније резултате свог рада;
 • Приказујемо шта знамо  да урадимо, односно како радимо;
 • Пратимо, акумулирамо, организујемо и анализирамо свој рад…
 • Пратимо развој личних компетенција, своје напредовање…
 • Информишемо заинтересоване о резултатима свог рада: директора, надзорнике, колеге … шта и како радимо /своје компетенције
 • Чувамо најважније примере из своје праксе(оне за које мислимо да су посебно важни и вредни презентације)
 • Вршимо евалуацију;
 • Планирамо своје стручно усавршавање и напредовање у звања;

Дакле, портфолио наставникасе посматра, не само као алтернативни облик  процене његове ефикасности и професионализма, већ и као механизам самообразовања, самоспознаје и самоактуелизације личности наставника. Састав портфолија зависи од конкретних задатака које је наставник ставио испред себе и садржи документа релевентна за његову каријеру.

 IMG_5784

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О СТАВОВИМА УЧЕНИКА ПРЕМА ПОРТФОЛИЈУ КАО СРЕДСТВУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛИЧНОГ НАПРЕДОВАЊА

Oсновни циљ овог истраживања је био  утврђивање ставова ученика према портфолију као средству за  праћење личног напредовања и развоја.

Резултати истраживања

 

Ученици о портфолију:Picture3Picture1Picture2Picture6Picture5Picture4Picture9Picture7Picture8Picture12Picture10Picture11Picture15

Picture26Picture13Picture16Picture17Picture18Picture14Picture19Picture20Picture22Picture23Picture24Picture21Picture25

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Професионални развој наставника представља континуиран процес стицања, проширивања и продубљивања знања и вештина које су релевантне за подизање квалитета наставе. Он се до сада одвијао кроз организоване семинаре који су се нудили ван образовне установе у којој наставник ради. Недостатак овог начина усавршавања јесте праћење и подршка наставника у примени након повратка у школу од стране организатора и реализатора обуке. Без заједничког деловања свих чинилаца укључених у процес професионалног развоја наставника промене неће заживети и постати део свакодневног рада наставника. У том контексту, данас се настоји да школе и њихове управе преузму одговорност за увођење промена у праксу, јер неразумевање и неприхватање промена у самој школи често доприноси да и појединци који разумеју промене и желе да их примене у својој пракси – одустану.
Професионални развој наставника је дугорочан процес који се великим делом одвија у самој образовној установи у којој наставник ради по моделу сарадничког учења који препознајемо као веома користан, али још увек се ради на његовом развоју. У поређењу са обуком која се одвија ван школе и чије организовање зависи од других (директора, центра за СУ, Школске управе…) професионални развој на нивоу школе представља континуирани процес које планира сам наставник и који обухвата различите активности које се реализују у школи у којој ради (или у другим школама са којима школа у којој ради сарађује). Овакав начин стручног усавршавања омогућава наставницима стицање различитих вештина и компентеција, при чему наставници једне школе имају потпуну контролу планирања, припреме и реализације активности. На тај начин се обезбеђује квалитетна и успешна сарадња између наставника, директора и стручних служби. Основа на којој почива овакав облик стручног усавршавања јесте да наставници уче једни од других, што подразумева тимски рад који даје могућност сарадње, стварања, и размене идеја, што ће омогућити већу ефикасност сваког појединца. Кроз тимски рад наставници развијају нове успешније приступе учењу, али богате своје знање, развијају мишљење и формирају нове савремене погледе. Погодност професионалног развоја на нивоу школе је што чини видљивим свако ангажовање наставника на личном професионалном развоју. Све што чини на свом професионалном развоју и усавршавању наставник мора и доказати, а докази се чувају у Професионалном портолију наставника.
За сваког наставника је веома важно да сачува доказе о сатима које потрошио на лични професионални развој на једном месту, као и примере добре праксе и друге доказе које сматра релевантним.
дијаграм
Шема повезаност и међузависност подсистема (семинари, конференције и саветовања, ПРНШ –професуонални развој наставника на нивоу школе, естерно вредновање и виша звања)

Процена успешности рада наставника је процес током ког се периодично процењује радна успешност наставника, односно то је процес чији резултати показују колико је наставник био успешан у свом послу. Да би наставник био успешан у свом послу он осим што мора да поседује знања и вештине, мора бити и мотивисан и мора му бити потпуно јасно шта се од њега очекује, како би могао испунити та очекивања. Процену успешности рада наставника прво мора да изврши сам наставник (самопроцењивање), а затим екстерну процену врше други директор, стручна служба, Школска управа…). Ова процена је од великог значаја за позитиван професионални став и развој компентенција наставника, али је неопходна и подршка управе школе и стручне службе. На овај начин се постиже јачање континуираног професионалног развоја наставника, ефикасан и јасан начин напредовања у виша звања, ствара се основа за награђивање према раду, затим се постављају заједнички стандарди, јача се сарадња између школа, а наставника више не процењују само други, већ он постаје сарадник у том процесу што ће утицати на побољшање квалитета његовог рада.
Вршећи самопроцену свога рада наставник ће имати јасну слику о свом раду, знаће где се налази у односу на претходни период, које су његове јаке стране, а које слабе, у ком правцу треба да се развија како би побољшао квалитет свог рада, ефикасније планирање професионалног развоја у наредном периоду. Вршећи процену рада наставника у сарадњи са наставником стручне службе ће идентификовати и охрабрити примере добре праксе и тачно ће знати коју врсту подршке треба да пруже сваком наставнику у усвајању одговарајућих вештина, знања и искустава која ће им омогућити даљи развој и безболно укључивање у промене које се уводе у образовању. А на основу свега овога директор ће лакше одредити потребе школе у целини, такође, ове информације му могу користити и у изради развојног плана.
Упркос свему наведеном уочавамо недовољну информисаност наставника о дешавањима на пољу стварања могућности за професионални развој. Мада, у школама у којима су управе и тимови за професионални развој ангажованији на овом пољу, наставници имају више информација и чешће се укључују у активности професионалног развоја и у школи и ван ње. Професионални развој појединца не можемо свести на повремене семинаре и професионална окупљања. То је дугорочан процес током којег се кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност развијају, и унапређују знања, вештине и способности појединца. Наставник постаје практичар који промишља и у складу са својим потребама поставља циљеве свог професионалног развоја. Ако желимо да наставници успешно помажу и подржавају процес учења ученика, неопходно је стварање услова за прихватање системских промена у процесу стручног усавршавања наставника и њихову успешну примену.

Коришћена литература:

Click to access PesikanEtAl.pdf

Click to access RadaKaranac.pdf

ШКОЛА КОЈА УЧИ- Модел хоризонталног учења у ОШ“Душан Даниловић“ Радљево, Београд, март 2012. године (PowerPoint)

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012) сачињен је
ДОКУМЕНТ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ЗА 2012/2013.

Click to access Dokument%20o%20vrednovanju%20stalnog%20strucnog%20usavrsavanja%20u%20ustanovi.pdf

А много више о овој теми имате на Био-блогу:
http://bioloskiblog.wordpress.com/2012/09/24/44-

images

РАДИОНИЦА „МОЈ ПОРТФОЛИО“

У суботу 29. децембра 2012. године у просторијама ЦСУ Крагујевац, на Машинском факултету у Крагујевцу, одржана је презентација приручника „Мој портфолио“ (за ученике млађих разреда основне школе) и „Мој портфолио“ (за децу предшколског узраста), аутора: Љиљане Павловић и Даниеле Вранић.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

У теорији и пракси организовањем активности за побољшање квалитета образовања и васпитања јављају се ситуације које се одликују одређеним противуречностима: између потребе да се личност ученика гради према моделима васпитно-образовног процеса, обезбеђивања квалитета образовања и недостатка квалитетне евалуације резултата образовања.

Актуелност овог пројекта произилази из озбиљних недостатака традиционалног система оцењивања: несигурност, ограниченост, игнорисање психо-физичких особина детета… Традиционални начин оцењивања не подстиче анализу, самосвест, развој креативних и лидерских способности ученика. Нова техника процене која доприноси подизању квалитета образовања, подстиче лични раст и развој је техника портфолија. Њен главни циљ  је акумулација, организација рада и постигнућа ученика од предшколског периода па све до завршетка школовања. Ово издање ће помоћи деци предшколског узраста и ученицима млађих разреда основне школе да на лак и једноставан начин воде свој портфолио, а учитељи ће добити могућност да  направе индивидуалне профиле својих уиченика и да да на лак и једноставан начин прате напредовање својих ученика.

На представљању овог занимљивог издања учествовало је  70 учитеља и васпитача.